Szanowni Państwo,

w związku z obowiązującym Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które mają na celu lepszą ochronę Państwa danych, firma RUDE Paweł Rutkowski informuje, iż popiera wszystkie działania, które mają na celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych i podnoszenie świadomości w tym zakresie. W związku z powyższym przesyłamy Państwu informacje o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest RUDE Paweł Rutkowski z siedzibą w Pabianicach, ul. Partyzancka 80/92, 95-200 Pabianice.

2.RUDE Paweł Rutkowski przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia o ochronie danych osobowych w celach: wypełnienia zobowiązań umownych wobec Państwa lub podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy.

3.Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania negocjacji zmierzających do podpisania umowy, a dalej przez czas wykonania umowy, a dalej przez czas, w którym firma RUDE Paweł Rutkowski jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży (tj. do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, gdzie zobowiązanie podatkowe przedawnia się w terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (zgodnie z art. 86 § 1 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 197 r. Ordynacja podatkowa – Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późń. zm.).

4.RUDE Paweł Rutkowski przetwarza i będzie przetwarzała następujące kategorie Państwa danych osobowych:

  1. a) imię i nazwisko, nazwa firmy, adres prowadzonej działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne; 
  2. b) numery posiadane we właściwych rejestrach (np. numer NIP lub REGON); 
  3. c) numer PESEL; 
  4. d) dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, numer telefonu lub faksu; 
  5. e) stanowisko zajmowane przez Państwa w ramach Państwa organizacji; 
  6. f) numer rachunku bankowego;

5.W przypadku zawierania umowy pomiędzy Państwem a firmą, podanie przez Państwa danych osobowych określonych powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów zawarcia i realizacji umowy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wykonania powyższych działań przez firmę, tj. może wiązać się z brakiem możliwości realizacji umowy.

6.Kategoriami odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione przez firmę RUDE Paweł Rutkowski , są: pracownicy, którzy zostali przeszkoleni w zakresie należytego przetwarzania danych osobowych i zobowiązali się do ich przetwarzania w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie firmy. Podmioty przetwarzające nie decydują samodzielnie o tym, w jaki sposób przetwarzać Państwa dane osobowe. Przetwarzanie przez nich ma miejsce tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prowadzenia działalności przez firmę. RUDE Paweł Rutkowski ma kontrolę nad działaniem takich podmiotów za pomocą odpowiednich zapisów umownych chroniących Państwa prywatność.

7.RUDE Paweł Rutkowski przetwarza lub będzie przetwarzać Państwa dane osobowe za pomocą systemów komputerowych i oprogramowania zabezpieczającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych na najwyższym poziomie (takie jak m. in. szyfrowanie i anonimizacja przesyłanych informacji, cykliczne zmiany haseł do systemów informatycznych). Ponadto firma przetwarza Państwa dane osobowe poza systemami informatycznym przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

8.RUDE Paweł Rutkowski nie przekazuje i nie będzie przekazywała Państwa danych do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.

9.Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez firmę. Jeżeli uważają Państwo, że jakiekolwiek informacje dotyczące Państwa osoby są nieprawidłowe lub niekompletne, prosimy złożyć wniosek o ich sprostowanie w sposób określony w punkcie 11 poniżej. Ponadto mają Państwo prawo do: 

a) żądania usunięcia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych przepisami ROOD; 

b) żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach określonych przepisami RODO; 

c) wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli takie przetwarzanie dokonywane jest w celu realizacji interesu publicznego lub uzasadnionych interesów firmy lub strony trzeciej; 

d) przeniesienia danych, tj. otrzymania danych osobowych przekazywanych firmie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie oraz do żądanie przesłania takich danych osobowych do innego administratora danych osobowych, bez utrudnień ze strony firmy z zastrzeżeniem własnych zobowiązań dotyczących poufności; Firma będzie weryfikować Państwa prośby, żądania lub sprzeciwy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że prawa te nie mają charakteru bezwzględnego, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.

10.Aby skorzystać z uprawnień wskazanych w punkcie 10 powyżej, prosimy skontaktować się z firmą korespondencyjnie pod adresem: ul. Partyzancka 80/92, 95-200 Pabianice z adnotacją: „Ochrona danych osobowych”. Jeżeli nie są Państwo usatysfakcjonowani sposobem, w jaki firma przetwarza Państwa dane osobowe, prosimy o powiadomienie nas o zaistniałym problemie, a my zbadamy wszelkie nieprawidłowości. Prosimy zgłaszać swoje wątpliwości przy użyciu danych kontaktowych wskazanych powyżej.

11.Jeżeli będą mieli Państwo zastrzeżenia do reakcji firmy RUDE Paweł Rutkowski istnieje możliwość złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.