Regulamin Kwiatowego Bonu Upominkowego

I. Warunki ogólne

1. Sprzedawcą Kwiatowego Bonu Upominkowego jest firma RUDE Paweł Rutkowski, prowadząca sklep internetowy pod adresem: www.kwiatynagranacie.pl

2. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Kupującemu Bonu i do przyjęcia jednorazowej płatności zrealizowanej przy pomocy Bonu za towary nabywane przez Użytkownika.

3. Kupujący zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu.

4. Bon może być wykorzystany wyłącznie do nabywania towarów w sklepie internetowym www.kwiatynagranacie.pl

5. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę)

6. Bon nie może zostać zwrócony Wydawcy.

7. Posiadacz bonu podarunkowego jest uprawniony do jego wykorzystania w terminie określonym na dokumencie bonu podarunkowego.

8. Okres ważności bonu podarunkowego wynosi 6 miesięcy od daty zakupu bonu.

9. Niewykorzystanie bonu podarunkowego, zgodnie z terminem określonym w treści dokumentu podarunkowego, jest równoznaczne z utratą ważności bonu podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Sprzedawcy z roszczeniami w tym zakresie.

10. Wydanie Bonu Podarunkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia produktów.


II. Realizacja Bonu Podarunkowego

1. Posiadacz Bonu Podarunkowego może wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie Bonu Podarunkowego na towary z oferty w sklepie internetowym www.kwiatynagranacie.pl oznaczone, w momencie złożenia zamówienia jako dostępne.

2. Każdy Bon wyposażony jest w unikatowy kod identyfikacyjny rejestrowany w systemie Sprzedawcy. Widniejący na Bonie kod jest jednorazowy i można skorzystać z niego tylko jeden raz.

3. Kupujący oraz posiadacz bonu odpowiada za utrzymanie w tajemnicy w stosunku do osób trzecich kodu pozwalającego na skorzystanie z bonu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie bonu przez osobę niepowołaną, która podała prawidłowy kod, chyba że winę za ujawnienie kodu ponosi Sprzedawca.

4. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Bonu Podarunkowego Sprzedawca nie zwraca różnicy.

5. Sprzedawca nie odpowiada za zgubienie i/lub uszkodzenie Bonów Podarunkowych przez Klienta. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia sprzedaży towarów na podstawie bonów podarunkowych, które są nieczytelne, zniszczone, bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Bon Podarunkowy uznawany jest za nieważny, bez prawa klienta do otrzymania bonu zastępczego.

7. Zabrania się odsprzedawania bonów podarunkowych osobom trzecim.

8. Bony podarunkowe nie łączą się / nie sumują się z innymi kuponami rabatowymi w ramach jednego zamówienia.


III. Reklamacje i zwroty

1. Wszelkie reklamacje związane z zakupem Towarów przy użyciu Bonu będą rozpatrywane przez Sprzedawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w Regulaminie Sklepu.

2. Użytkownik może skorzystać z prawa zwrotu Towarów zakupionych przy użyciu Bonów zgodnie z procedurą opisaną w punkcie "Rezygnacja i zwrot" w Regulaminie Sklepu.

3. Kwota należna Użytkownikowi z tytułu zwrotu towarów lub uznania reklamacji, za które zapłacono Bonem zasila Konto Użytkownika i nie podlega zwrotowi w formie gotówkowej. Kwota pozostaje do wykorzystania do momentu upływu terminu ważności Bonu określonej przy jego zakupie.


IV. Postanowienia końcowe

1. Kupujący Bon Podarunkowy jak również posiadacz Bonu Podarunkowego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

2. Zakup Bonu Podarunkowego stanowi potwierdzenie, że kupujący bon podarunkowy jak również posiadacz bonu podarunkowego akceptuje warunki zawarte w niniejszym regulaminie.