REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „KWIATY NA GRANACIE”

§ 1.

1.Podmiotem prowadzącym sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet, działający pod adresem internetowym kwiatynagranacie.com jest Paweł Rutkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą RUDE Paweł Rutkowski z siedzibą w Pabianicach, ul. PCK 1c (adres do doręczeń: Pabianice, ul. Partyzancka 80/92, 95-200 Pabianice), REGON: 473202390, NIP: 7311748075, zwany dalej Sprzedającym.

2.Klient (Kupujący) ma możliwość kontaktu z prowadzącym sklep internetowy w każdy z poniższych sposobów:

- poprzez pocztę elektroniczną na adres: sklep@kwiatynagranacie.pl

- przez formularz kontaktowy na stronie sklepu internetowego.

§ 2.

Za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawca prowadzi sprzedaż tkanin i dzianin zadrukowanych, a także inne towary i usługi znajdujące się w aktualnej ofercie sklepu.

§ 3.

1.Do zawarcia umowy dochodzi po spełnieniu następujących warunków:

a)zaakceptowaniu przez Klienta treści Regulaminu;

b)złożeniu przez Klienta zamówienia;

c)akceptacji zamówienia przez Sprzedającego.

2.Klient może złożyć zamówienie dokonując rejestracji i logowania lub z pominięciem procedury rejestracji.

3.Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu oraz dokonania aktywacji konta, poprzez wejście na link wysyłany na adres mailowy Klienta.

4.Informacje podawane przez Klienta powinny być zgodne z  prawdą oraz dokładne. Podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych może uniemożliwić lub utrudnić realizację zamówień w Sklepie internetowym. 

5.Wszelkie dodatkowe koszty realizacji zamówienia wynikające z podania przez Klienta nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych ponosi Klient.

6.Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia dowiedzenia się o tym, że dane podane przez Kupującego są nieprawdziwe, nieaktualne lub niepełne. W takim wypadku Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie koszty, jakie poniósł Sprzedający w związku z realizacją zamówienia.

7.Sprzedawca zastrzega sobie prawdo do kontaktu z Klientem w celu uzupełnienia lub weryfikacji danych Kupującego drogą mailową.

8.Jeżeli w ciągu 72 godzin od złożenia zamówienia Sprzedawca nie otrzyma od Kupującego całości ceny, zamówienie zostaje anulowane, a umowę uważa się za niezawartą. 

§ 4.

1.Materiały konfekcjonowane są na wymiar zadany w zamówieniu, z tolerancją ok. +/- 5% długości metra bieżącego (mb), tj. dla przykładu ok. 5cm dla kupionego 1 mb).

2.Z uwagi na okoliczność, że Sprzedający co do zasady oferuje produkty, które nie są prefabrykowane, ale wyprodukowane według specyfikacji Klienta na jego indywidualne zamówienie lub przycięte na jego zamówienie Klientowi w takim wypadku zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podawania przyczyny.

3.W stosunku do towarów prefabrykowanych Klient, będący Konsumentem, który zawarł umowę, może w terminie 14 dni odstąpić od niej, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem pkt 4-6 niniejszego paragrafu, składając pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie powinno być wypełnione według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, własnoręcznie podpisany przez Klienta i wysłane listem poleconym na adres do doręczeń Sprzedającego wskazany w § 1 Regulaminu.

4.Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy nadanie prawidłowo wypełnionego oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy listem poleconym na adres Sprzedającego.

5.Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły oferowany przez Sprzedawcę sposób dostarczenia, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6.Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

7.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

8.Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia objęcia przez Kupującego towaru w posiadanie.

9.W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą.

10.Konsument zobowiązany jest do wysłania rzeczy w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

11.Sprzedawca ma obowiązek zwrócić otrzymane od Konsumenta płatności w terminie 14 dni od otrzymania rzeczy. Sprzedawca ma prawo potrącić z tej kwoty ewentualne należności wynikające ze zmniejszenia wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

12.Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu sposobu zapłaty, jaki wybrał konsument w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

13.W razie odstąpienia przez Konsumenta od umowy sprzedaży w zakresie obejmującym tylko część zamówienia, Sprzedający ma prawo potrącić zamawiającemu z przysługującego mu zwrotu ceny wszelkie rabaty i promocje udzielone z uwagi na pierwotną wartość zamówienia.

§ 5.

1.Sklep przyjmuje zamówienia przez stronę internetową Sklepu.

2.Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok z wyjątkiem okresowych przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie sklepu internetowego

3.Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

4.Z zastrzeżeniem ust. 5 zamówienia realizowane są niezwłocznie.

5.Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

§ 6.

Po złożeniu zamówienia Kupujący dokonuje wyboru sposobu płatności spośród następujących opcji:

1.płatność z góry przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego o numerze: 72 1140 2004 0000 3002 7679 4872

2.płatność z góry e-przelewem za pośrednictwem serwisu PAY-u

§ 7.

1.Ceny na stronie sklepu internetowego podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.

2.Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.

3.Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno Klienta jak i Sprzedającego od chwili potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego. Niezależnie od wprowadzonych przez Sprzedającego późniejszych zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

§ 8.

1.Klient zobowiązany jest do zbadania materiałów lub produktów pod kątem przydatności do zamierzonego wykorzystania niezwłocznie po ich otrzymaniu. Badanie to musi odnosić się do cech, które materiał lub produkt musi spełniać, aby wykonany z niego lub wykorzystany w nim dalszy produkt nie był uznany za wadliwy.

2.Wady, które możliwe są do ustalenia organoleptycznie muszą zostać zgłoszone w terminie 7 dni od dnia przyjęcia materiału pod rygorem utraty roszczeń z tytułu rękojmi.

3.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, jaką poniósł Kupujący w związku z wadą towaru, która mogła zostać ujawniona w toku czynności opisanych w punkcie 1. i 2. powyżej.

4.Roszczenia z rękojmi Kupujący zobowiązany jest zgłosić na formularzu dostępnym na stronie internetowej sklepu.

5.Przedmiotem roszczeń z tytułu rękojmi może być tylko materiał lub produkt, który nie został wykorzystany, pocięty lub w jakikolwiek sposób przerobiony, chyba że wada miała charakter wady ukrytej, tj. nie można było jej ustalić ani organoleptycznie, ani poprzez przeprowadzenie badań przydatności materiału do planowanego wykorzystania. 

6.Rękojmia obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w zakupionym materiale lub produkcie, pod warunkiem przestrzegania przez Klienta prawidłowych zasad użytkowania towaru, określonych w instrukcji użytkowania.

7.Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia oraz poinformowania Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

8.W przypadku uznania reklamacji towar należy odesłać na adres do doręczeń Sprzedającego lub wskazane przez niego miejsce, w oryginalnym fabrycznym opakowaniu wraz z poprawnie wypełnionym formularzem reklamacji. Towar powinien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w trakcie transportu.

§ 9.

1.Administratorem danych Klienta osobowych jest Sprzedający.

2.Dane będą przetwarzane w celach:

3.- rejestracji konta w sklepie internetowym na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych – dane będą przetwarzane do czasu wyrejestrowania konta. 
- rozsyłania treści w ramach newslettera lub ofert promocyjnych za pośrednictwem e-maila lub smsa, na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych – dane będą przetwarzane do czasu wypisania z newslettera. 
realizacji umów zawartych w sklepie internetowym – dane będą przetwarzane przez 5 lat od dokonania zakupu.

4.Dane osobowe będą udostępniane podmiotom zewnętrznym zapewniającym platformę sklepu internetowego oraz podmiotom obsługującym pocztę elektroniczną. 

5.Osobom, których dane są przetwarzane przysługują prawa dostępu i aktualizacji podanych danych, prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z realizowanym celem nie jest związane profilowanie.