1. Klient zobowiązany jest do zbadania materiałów lub produktów pod kątem przydatności do zamierzonego wykorzystania niezwłocznie po ich otrzymaniu. Badanie to musi odnosić się do cech, które materiał lub produkt musi spełniać, aby wykonany z niego lub wykorzystany w nim dalszy produkt nie był uznany za wadliwy.

2. Wady, które możliwe są do ustalenia organoleptycznie muszą zostać zgłoszone w terminie 7 dni od dnia przyjęcia materiału pod rygorem utraty roszczeń z tytułu rękojmi.

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, jaką poniósł Kupujący w związku z wadą towaru, która mogła zostać ujawniona w toku czynności opisanych w punkcie 1. i 2. powyżej.

4. Roszczenia z rękojmi Kupujący zobowiązany jest zgłosić na formularzu dostępnym na stronie internetowej sklepu.

5. Przedmiotem roszczeń z tytułu rękojmi może być tylko materiał lub produkt, który nie został wykorzystany, pocięty lub w jakikolwiek sposób przerobiony, chyba że wada miała charakter wady ukrytej, tj. nie można było jej ustalić ani organoleptycznie, ani poprzez przeprowadzenie badań przydatności materiału do planowanego wykorzystania. 

6 .Rękojmia obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w zakupionym materiale lub produkcie, pod warunkiem przestrzegania przez Klienta prawidłowych zasad użytkowania towaru, określonych w instrukcji użytkowania.

7. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia oraz poinformowania Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

8. W przypadku uznania reklamacji towar należy odesłać na adres do doręczeń Sprzedającego lub wskazane przez niego miejsce, w oryginalnym fabrycznym opakowaniu wraz z poprawnie wypełnionym formularzem reklamacji. Towar powinien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w trakcie transportu.


POBIERZ FORMULARZ REKLAMACYJNY