1. Z uwagi na okoliczność, że Sprzedający co do zasady oferuje produkty, które nie są prefabrykowane, ale wyprodukowane według specyfikacji Klienta na jego indywidualne zamówienie lub przycięte na jego zamówienie Klientowi w takim wypadku zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podawania przyczyny.

2. W stosunku do towarów prefabrykowanych Klient, będący Konsumentem, który zawarł umowę, może w terminie 14 dni odstąpić od niej, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem pkt 3-5 niniejszego paragrafu, składając pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie powinno być wypełnione według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu, własnoręcznie podpisany przez Klienta i wysłane listem poleconym na adres do doręczeń Sprzedającego:

 RUDE Paweł Rutkowski, ul. Partyzancka 80/92, 95-200 Pabianice

3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy nadanie prawidłowo wypełnionego oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy listem poleconym na adres Sprzedającego.

4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły oferowany przez Sprzedawcę sposób dostarczenia, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

7. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia objęcia przez Kupującego towaru w posiadanie.

8. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą.

9. Konsument zobowiązany jest do wysłania rzeczy w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

10. Sprzedawca ma obowiązek zwrócić otrzymane od Konsumenta płatności w terminie 14 dni od otrzymania rzeczy. Sprzedawca ma prawo potrącić z tej kwoty ewentualne należności wynikające ze zmniejszenia wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

11.Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu sposobu zapłaty, jaki wybrał konsument w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.


Pobierz wzór formularza odstąpienia od umowy